Jastrzębskie Zakłady Remontowe

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Na podstawie art.10 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.

Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji w tym terminie jest niemożliwe wnioskodawca zostanie poinformowany o powodach opóźnienia oraz nowym terminie przekazania informacji – nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie jest zobowiązana do składnia pisemnego wniosku. 

Wnioski w formie pisemnej należy kierować na adres: 
JZR Sp. z o.o.
ul. Węglowa 4
44 - 268 Jastrzębie - Zdrój

lub składać osobiście w Kancelarii Spółki JZR Sp.  z o.o. w godz. 7.00 – 15.00

Wnioski w formie elektronicznej należy kierować na adres: [email protected]  

Udostępnienie informacji i materiałów może nastąpić za zgodą członka Zarządu JZR Sp.  z o.o.

Nie w każdym przypadku informacja publiczna może być udostępniona w pełnym zakresie. Art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej przewiduje ograniczenie prawa do informacji publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych (np. państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna, lekarska), a także ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Dostęp do informacji ograniczają również przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.

Udostępnianie informacji niejawnych następuje tylko i wyłącznie osobom posiadającym poświadczenie bezpieczeństwa  lub upoważnienie w zakresie dostępu do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

Metadane

Data publikacji : 15.09.2022
Data modyfikacji : 28.09.2022
Podmiot udostępniający informację:
Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Administrator

Opcje strony

do góry